Περιβάλλον


Προσφυγή στο ΣτΕ του ΕΟΣ Καρδίτσας μαζί με άλλες 23 οργανώσεις για παραβιάσεις του δικτύου NATURA

από την Εφημερίδα των Συντακτών

Στο ΣτΕ για το δίκτυο Natura

 
Είκοσι τέσσερις οικολογικές οργανώσεις και σωματεία κατέθεσαν προσφυγή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, εγκαλώντας τον υπουργό Περιβάλλοντος για σημαντικές παραλείψεις στην προστασία των τόσο ευαίσθητων περιοχών.

 Προσφυγή στο ΣτΕ κατέθεσαν 24 περιβαλλοντικές οργανώσεις και σωματεία (ορειβατικοί και πεζοπορικοί σύλλογοι) από όλη τη χώρα κατά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παράλειψή του να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.

Δηλαδή, να ορίσει στόχους διατήρησης, να εγκρίνει ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και να εκδώσει τα προεδρικά διατάγματα καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων για τις περιοχές Natura, όπως όφειλε η ελληνική πολιτεία να έχει πράξει από το 1998 ώστε να έχει καθορίσει ρητά ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται και ποιες όχι για κάθε προστατευόμενη περιοχή.

Με την προσφυγή τους στο ΣτΕ περιβαλλοντικές οργανώσεις και σωματεία υποστηρίζουν ότι αν και η πολιτεία προχώρησε στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές (Οδηγίες για τους Οικοτόπους και για τα Πουλιά), στην πράξη ουδέποτε τις υλοποίησε –παρότι ήταν υποχρεωμένη– καθιστώντας τες στην κυριολεξία κενό γράμμα του νόμου. Συγκεκριμένα το ελληνικό κράτος δεν προχώρησε:

● Στην άμεση εκπόνηση και έγκριση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, για το σύνολο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) της ελληνικής επικράτειας.

● Στην άμεση σύνταξη και έγκριση των σχεδίων διαχείρισης για το σύνολο των ΖΕΠ και ΕΖΔ.

● Στην άμεση σύνταξη και έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον καθορισμό των χρήσεων γης και των εν γένει δραστηριοτήτων για το σύνολο των ΖΕΠ και ΕΖΔ.

Δεδομένων αυτών των παραλείψεων οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ ζητούν μέχρι την υλοποίηση των προαναφερόμενων οφειλόμενων ενεργειών:

■ Την άμεση αναστολή ισχύος των ήδη χορηγηθεισών αδειών παραγωγής ή πλέον βεβαιώσεων παραγωγού, καθώς και την αναστολή της περαιτέρω αδειοδοτικής διαδικασίας, των αιολικών πάρκων και των μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΗΥΕ) που χωροθετούνται εντός των ΖΕΠ και ΕΖΔ.

■ Την άμεση αναστολή έκδοσης βεβαιώσεων παραγωγού αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων εφόσον προτείνεται να χωροθετηθούν εντός των ΖΕΠ και ΕΖΔ, μέχρι την υλοποίηση των οφειλόμενων ενεργειών.

Τα προαναφερόμενα είχαν κατατεθεί υπό τη μορφή αιτημάτων από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα σωματεία στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 25 Νοεμβρίου 2021, αλλά ο υπουργός παρέλειψε να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες, ενώ ουδέποτε τους απάντησε, οπότε στην πράξη αυτά απορρίφθηκαν σιωπηρώς με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή τους, γεγονός που οδήγησε στην προσφυγή στο ΣτΕ.

Με την παράλειψη των οφειλόμενων ενεργειών της –σκοπίμως και υπαιτίως– να λάβει τα μέτρα εκείνα που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών Natura, η διοίκηση φέρεται να παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «για τη διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».

Τετελεσμένα

Κι ακόμη, το άρθρο 191 της Συνθήκης για την Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με το οποίο «η πολιτική της Ενωσης στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ενωσης. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”».

Οι επιπτώσεις των επίδικων παραλείψεων της διοίκησης και συγκεκριμένα του ΥΠΕΝ είναι ότι δημιουργούνται μη αναστρέψιμα τετελεσμένα, δεδομένου ότι οι προστατευόμενες περιοχές Natura αντιμετωπίζονται με οριζόντιο και ενιαίο τρόπο ως προς τη χωροθέτηση εντός της επικράτειάς τους αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών.

Κάτι που έχει αποτέλεσμα αυτά να μπορούν να εγκαθίστανται αδιακρίτως σε όλη τους την έκταση, ακόμα και εάν στην πορεία (εάν και όποτε οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις πραγματωθούν) τα εκάστοτε σημεία εγκατάστασης κριθούν ότι εμπίπτουν σε ζώνη απόλυτης απαγόρευσης πραγματοποίησης τέτοιου είδους έργων.

Ετσι, σήμερα, κατ’ αυτόν τον τρόπο έχει προκληθεί σημαντική υποβάθμιση του προστατευτέου αντικειμένου του συνόλου των ΖΕΠ και ΕΖΔ, καθώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η διοίκηση έχει εκδώσει εκατοντάδες άδειες παραγωγής ή βεβαιώσεις παραγωγού, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, άδειες εγκατάστασης και άδειες λειτουργίας αιολικών και υδροηλεκτρικών.

Συγκεκριμένα, ως προς τα αιολικά πάρκα, έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ή βεβαιώσεις παραγωγού για 3.454 ανεμογεννήτριες εντός των ΖΕΠ και ΕΖΔ της χώρας, εκ των οποίων μάλιστα έχουν λάβει ήδη άδεια εγκατάστασης οι 825. Σε ό,τι αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά, έχουν χορηγηθεί άδειες παραγωγής ή βεβαιώσεις παραγωγού για 208 εντός των ΖΕΠ και ΕΖΔ της χώρας, αριθμός που ισοδυναμεί με το 41% του συνόλου των αδειοδοτημένων ΜΗΥΕ (512 σε όλη την επικράτεια). Εκ των 208 μάλιστα αδειοδοτημένων μικρών υδροηλεκτρικών εντός των ΖΕΠ και ΕΖΔ το 46% εξ αυτών βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από την υλοποίησή του ή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Βιοποικιλότητα

Απότοκο των αναφερόμενων παραλείψεων της διοίκησης ήταν να καταδικαστεί η Ελλάδα πρόσφατα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (απόφαση C-849/19) στις 17 Δεκεμβρίου 2020 για παραβίαση των υποχρεώσεών της, όπως προβλέπονται από την Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Κατά την κρίση της υπόθεσης το ελληνικό κράτος αναγνώρισε ότι δεν προέβη στον θεσμοθετημένο καθορισμό, εντός της εθνικής έννομης τάξης, των συγκεκριμένων στόχων διατήρησης που αφορούν τους επίδικους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας που έχουν χαρακτηριστεί ΕΖΔ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των προσφευγόντων, Τρύφωνα Κόλλια, εξειδικευμένο στο δίκαιο του περιβάλλοντος, «η ελληνική πολιτεία στον τομέα της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και της προστασίας των πλέον ευαίσθητων οικολογικά περιοχών της χώρας έχει επιδείξει συγκλονιστική αδράνεια επί 24 έτη, καταλείποντας σκοπίμως αρρύθμιστο το ζήτημα των χρήσεων γης και των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων εντός αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί η αθρόα και άναρχη εγκατάσταση αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών, παραβιάζοντας έτσι ευθέως το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Το ανώτατο ακυρωτικό της χώρας για πρώτη φορά θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις κραυγαλέες αυτές παραλείψεις της διοίκησης και ευελπιστούμε ότι η αρχή της σκοπιμότητας, υπό την οποία εξετάζει τα ζητήματα των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια, θα υποχωρήσει έναντι της πλέον θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος».


Η ανάπτυξη των Αγράφων, μέσω ενός δικτύου ορειβατικών διαδρομών.

Τα τελευταία 50 χρόνια, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών συνδέθηκε με τη διάνοιξη δρόμων. Όσο περισσότερους δρόμους είχε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη – θεωρητικά – είχε. Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσουμε αυτό το μοντέλο και να πάμε σε ένα άλλο, που θα λέει ότι όσα περισσότερα μονοπάτια έχει ο κάθε τόπος τόσο γρηγορότερα θα φτάσουμε τον στόχο της ήπιας και αειφόρας ανάπτυξης που είναι μονόδρομος για τις ορεινές περιοχές.

Στα Άγραφα έχουμε πολλούς δρόμους, που έγιναν με στόχο να βοηθήσουν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και να συγκρατήσουν τη μετανάστευση του ορεινού πληθυσμού. Στόχος που δεν επιτεύχθηκε ποτέ, γιατί έγινε αποσπασματικά και χωρίς σχέδιο. Η πληθώρα δρόμων όμως εκτός από την κατάτμηση των περιοχών και την αρνητική συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, είχε και άλλο αρνητικό αποτέλεσμα, την εγκατάλειψη των μονοπατιών, πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, μνημεία λαϊκού πολιτισμού.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται αντιληπτό ότι τα μονοπάτια των Αγράφων, μπορούν να γίνουν η αιχμή του δόρατος για την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, ένα μοντέλο που ακολουθείται με μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, αλλά πλέον και στην Ελλάδα. Περιοχές που αξιοποίησαν τα μονοπάτια τους, όπως η Άνδρος, η Σίφνος, το Μαίναλον, είδαν να αυξάνεται κατακόρυφα η επισκεψιμότητα τους και να μεγαλώνει η τουριστική τους περίοδος.

Επίσης τα τελευταία χρόνια η ορεινή πεζοπορία γνωρίζει μεγάλη άνθηση και στη χώρα μας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεμονωμένα ή μέσω ομάδων και συλλόγων, προσπαθούν να αποδράσουν από το αστικό τοπίο σε μέρη όμορφα, μακριά από τον «πολιτισμό». Το ίδιο και Ευρωπαίοι, που παρότι έχουν στην κουλτούρα τους την ορεινή πεζοπορία, θέλουν να ξεφύγουν από τους κλασικούς προορισμούς, όπως οι Άλπεις και τα Πυρηναία, και θέλουν να βρεθούν σε πιο άγρια και ανόθευτα τοπία και τα Άγραφα είναι ιδανικά γι’ αυτό.

Στα Άγραφα είμαστε τυχεροί, γιατί εκτός του μοναδικού φυσικού κάλους του τοπίου και της πλούσιας βιοποικιλότητας, υπάρχει ένα πολύ αξιόλογο δίκτυο παλιών μονοπατιών που διατρέχουν όλη την περιοχή. Έχουμε όμως και τους ανθρώπους που χρόνια τώρα προσπαθούν να αναπτύξουν αυτό το δίκτυο και να το βγάλουν από την αφάνεια και εν μέρει το έχουν πετύχει.

Τα μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας εδώ και δεκαπέντε χρόνια, έχουν καταφέρει ήδη με την εθελοντική προσφορά τους να συντηρήσουν και να αναδείξουν ένα δίκτυο πολλών χιλιομέτρων πεζοπορικών και ορειβατικών μονοπατιών καθιστώντας τα βατά και χρηστικά, κυρίως στα Βόρεια και Ανατολικά Άγραφα. Το ίδιο και ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων, τα τελευταία χρόνια, στα Δυτικά Άγραφα. Αυτό όμως από μόνο του δεν φτάνει, αν δεν πιστέψουν στο όραμα και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως οι εκπρόσωποι τους. Καμιά εθελοντική προσφορά δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα οργανωμένο σχέδιο-μελέτη με όραμα, στόχο και μέθοδο.

Τα τελευταία χρόνια, στην ορεινή πεζοπορία αναδεικνύεται η τάση των πολυήμερων διασχίσεων που, μαζί με εύκολες ή δύσκολες μονοήμερες πεζοπορικές διαδρομές γύρω από χωριά, είναι η βάση για την ανάπτυξη ενός δικτύου πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών.

Εδώ και αρκετό καιρό παρατηρείται αυξανόμενη κινητικότητα φορέων, αυτοδιοίκησης, συλλόγων, πολιτών και φυσιολατρών γύρω από την προστασία, ανάδειξη και βελτίωση των πεζοπορικών και ορειβατικών υποδομών της οροσειράς των Aγράφων.

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται δυο ορειβατικοί σύλλογοι, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) και ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων (ΟΣΑ), οι οποίοι από το υστέρημα του χρόνου τους φροντίζουν τα υφιστάμενα μονοπάτια. Παράλληλα η Κοιν.Σ.Επ. «Terra Pindus» δραστηριοποιείται στη χάραξη του μεγάλου Μονοπατιού της Πίνδου «Pindus Trail», ενώ η Κοιν.Σ.Επ. «Οξυγόνο των Αγράφων» δραστηριοποιείται σε πληθώρα μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η σύμπραξη αυτών των τεσσάρων φορέων, με τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, θα κάνει σημαντικά βήματα προς την ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού, την αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση για την προστασία της οροσειράς των Αγράφων.
Για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δικτύωσης των μονοπατιών των Αγράφων, επεξεργάζονται ήδη και προτείνονται οι παρακάτω διαδρομές πολυήμερων διασχίσεων: «Το Μονοπάτι των Προσκυνητών», το «Via Agrafa», το «Pindus Trail» και το «Δίκτυο Μονοπατιών των Δυτικών Άγράφων». Οι προτεινόμενες διαδρομές, συνδέουν πεζοπορικά τις τρεις λίμνες και τα τρία μεγάλα ποτάμια της οροσειράς, δεκάδες μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού, θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλους και φυσικά ενδιαιτήματα – περιοχές που χρήζουν άμεσης προστασίας.

Το Μονοπάτι των Προσκυνητών
(Pilgrims Way) – 65χλμ.

Είναι μια γραμμή διάσχισης 65 χιλιομέτρων, διάρκειας 4 ημερών, που ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τις ανάγκες πεζοπόρων και προσκυνητών αρχάριου ή μετρίου επιπέδου, ενώ έχει και θεματικό χαρακτήρα (πολιτιστικό – θρησκευτικό). Σκοπός του είναι να συνδέσει τρία από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία των Αγράφων.
Το μονοπάτι ξεκινάει από την Καρίτσα Δολόπων και τη Μονή Παναγίας Πελεκητής, περνάει από τη Μονή Παναγίας Σπηλιάς (Λεοντίτο) και καταλήγει στη Μονή Παναγίας Στάνας (Επινιανά). Συνδέει τις δύο λίμνες Πλαστήρα και Στεφανιάδας, ενισχύει το ρόλο του Ορειβατικού Καταφυγίου Αγράφων, περνά από θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως τα Λιβάδια Πετρίλου και τα Λιβάδια Φουντωτού, αναδεικνύει τους ορεινούς όγκους Βουτσικάκι, Καζάρμα και Ντεληδήμι, ενώ δίνει τη δυνατότητα αύξησης των επισκεπτών πεζοπόρων στα χωριά της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Πλαστήρα, της Ανατολικής Αργιθέας και των Δυτικών Αγράφων.

Το Via Agrafa
(Ο Δρόμος των Αγράφων) – 91χλμ.

Είναι μια εξαήμερη διάσχιση 90 χιλιομέτρων, διάρκειας 6 ημερών, που συνδέει τους ορεινούς όγκους των ανατολικών Αγράφων με την πλούσια φύση τους, περνάει από τη Λίμνη Πλαστήρα με το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και τα βόρεια Άγραφα και καταλήγει στα άγρια και δυσπρόσιτα δυτικά Άγραφα. Στην πορεία του συνδέει τα χωριά Ρεντίνα, Μολόχα, Αμάραντος, Μούχα, Βραγγιανά, Άγραφα και Επινιανά. Διασχίζει ονομαστές κορυφές όπως η Βουλγάρα, το Καπροβούνι, ο Ίταμος, το Μπορλέρο, τα Απέλινα, ο Μίχος αλλά και αλπικές ράχες, όπως το Βοϊδολίβαδο, ο Καταραχιάς, το ορεινό συγκρότημα της Κοιμωμένης των Αγράφων και το οροπέδιο της Νιάλας.

Pindus Trail
(Το Μονοπάτι της Πίνδου) – 630χλμ.

Είναι ένα μονοπάτι 630 χιλιομέτρων, που διασχίζει όλη την Πίνδο και ενώνει τους Δελφούς με τις Πρέσπες. Η αδειδοτημένη υλοποίηση έχει ξεκινήσει στη διαδρομή Δελφοί – Αρτοτίνα σε μήκος 96χλμ.. Κινείται στη ραχοκοκαλιά της Πίνδου και φιλοδοξεί να την αναδείξει ως τον σημαντικότερο πεζοπορικό – ορειβατικό προορισμό στα Βαλκάνια. Στον ορεινό όγκο των Αγράφων, το Pindus Trail ως χάραξη έχει 85 χλμ., περνά από την πέτρινη γέφυρα του Μέγδοβα, την ιστορική Παλιά Βίνιανη, τον ποταμό Αγραφιώτη, το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τοπίο και το μεγάλης σημασίας μονοπάτι στο Ασπρόρεμα, τους ορεινούς όγκους Ντεληδήμι και Καράβα το ιστορικό πέτρινο γεφύρι του Τριζώλου, τα Βερούσια όρη και καταλήγει στα όρια της αρμοδιότητας του Δήμου Αργιθέας στο πέτρινο γεφύρι στο Κορακονήσι. Περνάει από τα χωριά Κερασοχώρι, Βίνιανη, Μάραθο, Καρβασαρά, Επινιανά, Λεοντίτο, Κουμπουριανά, Καρυά, Ανθηρό και Καλή Κώμη.

Δίκτυο Μονοπατιών των Δυτικών
Αγράφων και του Αχελώου – 60χλμ

Η περιοχή των Δυτικών Αγράφων συνδυά- ζει τον ορεινό όγκο της Φτέρης και τα μονοπάτια που έχει συντηρήσει ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κρεμαστών, με τις διαδρομές Τοπόλιανα – Φουσιανά – Γρανίτσα, το ανεξάρτητο παραλίμνιο μονοπάτι του Αχελώου και τις διαδρομές σύνδεσης Λεπιανά – Ραυτόπουλο – Βασιλέσι – Λιθοχώρι – Φτέρη – Βλαχοπούλα – Επινιανά, όπου μπορούν να συνδεθούν και με τις προηγούμενες τρεις διασχίσεις.

Για τα περισσότερα τμήματα σε αυτό το δίκτυο μονοπατιών, θα γίνουν προσπάθειες να λάβουν πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πεζοπορίας (ΕRA), που εκπροσωπεί περίπου 7 εκατομμύρια Ευρωπαίους πεζοπόρους, οι οποίοι είναι και οι εν δυνάμει χρήστες του δικτύου, μαζί με το ολοένα αυξανόμενο Ελληνικό κοινό.

Για να υπάρξουν εγγυημένα αποτελέσματα, χρειάζεται συντονισμός δράσεων κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα παρακάτω βήματα:

 • Ανάδειξη των υπαρχόντων ορεινών μονοπατιών χαρτογράφηση, καθαρισμός, συντήρηση και σήμανση, στη βάση ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονοπατιών.
 • Συντήρηση όλων των στοιχείων του ορεινού πολιτισμού, όπως γεφύρια, καλντερίμια, ερείπια οικισμών, ταμπούρια, ιστορικά σημεία.
 • Ανακαίνιση, συντήρηση και αναβάθμιση των ορειβατικών καταφυγίων και κυρίως κατασκευή νέων χαμηλού κόστους, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.
 • Προωθητικές ενέργειες, για τη διαφήμιση της περιοχής και του δικτύου μονοπατιών της, όπως συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις του εξωτερικού, διαφήμιση στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ, δημιουργία βάσης δεδομένων για τα μονοπάτια, έκδοση πεζοπορικού οδηγού (έντυπου και ηλεκτρονικού) κλπ.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η ανάπτυξη του δικτύου πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών, σε συνδυασμό και με άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως το ορειβατικό σκι, η ορεινή ποδηλασία, η αναρρίχηση, η κατάβαση φαραγγιών (canyoning), η διάσχιση ποταμών (river trekking), η διάσχιση λιμνών και ποταμών με σκάφη (rafting-canoe-kayiak) και σε αρμονική συνύπαρξη με τις παραδοσιακές ασχολίες της υπαίθρου, όπως γεωργία μικρής κλίμακας, κτηνοτροφία, δενδροκομία, μελισσοκομία, κλπ., θα δώσουν ώθηση στην ήπια αναπτυξιακή πορεία των Άγράφων, θα βελτιώσουν το εισόδημα των κατοίκων και θα καταστήσουν την περιοχή, πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.


Μια ταινία μικρού μήκους για την προστασία της φύσης με αφορμή την λίμνη Πλαστήρα

Ξύπνησέ τον επιτέλους (τον άνθρωπο),
ξύπνησέ τον πριν προλάβει να ξυπνήσει η Κοιμωμένη οργισμένη!
 

Η “άλλη” ανάπτυξη που θέλουμε για τα Άγραφα

Άρθρο του προέδρου του ΕΟΣΚ Παντελή Μανώλη.

Τα τελευταία χρόνια, όπως όλη η ορεινή Ελλάδα, έτσι και στα Άγραφα υπάρχει μια μεγάλη πληθυσμιακή συρρίκνωση, συνέπεια της ανυπαρξίας πολιτικής διατήρησης και ανάπτυξης της ορεινής κοινωνίας από την πολιτεία. Έτσι βλέπουμε εγκαταλελειμμένα σχεδόν χωριά, με κατοίκους κυρίως υπερήλικες, χωρίς σχολεία, χωρίς νέους ανθρώπους που θα ήθελαν να ζήσουν στον τόπο τους, αλλά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
Και δεν φτάνει όλη αυτή η εγκατάλειψη από την πολιτεία, τελευταία δέχονται μια βάναυση επίθεση από τους επενδυτές της λεγόμενης «πράσινης» ανάπτυξης.

Άδειες ξεφυτρώνουν καθημερινά, για αιολικά στα βουνά μας, για φωτοβολταϊκάστα στα λιβάδια μας και μικρά υδροηλεκτρικά σε όλα τα ποτάμια μας και όλοι αυτοί μας υπόσχονται την πολυπόθητη ανάπτυξη!!!
Αλλά για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν θα έχουν ισοπεδωθεί τα βουνά μας, θα έχουν ρημάξει τα βοσκοτόπια μας, θα έχουν ξεραθεί τα ποτάμια και τα ρέματά μας, όταν θα έχει αλλάξει μορφή αυτή η σπάνια άγρια ομορφιά των κορυφογραμμών, των αλπικών λιβαδιών, της αέναης κίνησης των νερών και των άγριων πουλιών και θα έχει καταστραφεί ανεπανόρθωτα η βιοποικιλότητα;

Όλοι εμείς που αγαπάμε τα Άγραφα, που ζούμε σ’ αυτά, που αναπνέουμε τον αέρα τους, κάπως αλλιώς την φανταζόμαστε αυτήν την περιβόητη ανάπτυξη, που πολλοί την ευαγγελίζονται αλλά λίγοι την πιστεύουν…
Ονειρευόμαστε μια άλλου είδους ανάπτυξη, όπου τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο απέραντος σεβασμός σε αυτόν τον τόπο, σε όλες τις μορφές ζωής, στο φυσικό περιβάλλον και στην βιοποικιλότητα.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι, υπάρχει αυτή η πρόταση; Είναι ρεαλιστική;

Πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα εφικτή, αρκεί να υπάρχει η βούληση και οι κατάλληλες συνέργειες. Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός δράσεων είναι ο πυλώνας της ήπιας ανάπτυξης, ίσως ο μοναδικός, των ορεινών περιοχών. Είναι η διατήρηση και η επαναφορά των παραδοσιακών ασχολιών της υπαίθρου, γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, δενδροκομία, κ.τ.λ. σε συνδυασμό με τον ήπιο (ή εναλλακτικό, όπως συνηθίζεται να λέγεται τελευταία) τουρισμό.
Στα Άγραφα έχουμε ένα από τα πέντε καθαρότερα οικοσυστήματα του πλανήτη, σύμφωνα με την UNESCO, ένα υπέροχο δασωμένο τοπίο στα χαμηλά, απόκρημνες χαράδρες, κόψεις και απότομα βουνά στα ψηλά, έχουμε τέσσερις λίμνες, έχουμε τρία μεγάλα ποτάμια και δεκάδες μικρότερα, έχουμε ιαματικές πηγές και κυρίως έχουμε ένα brandname που λέγεται Άγραφα, που περιμένει να το αξιοποιήσουμε με ήπιους τρόπους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Σε πολλές από τις «μειονεκτικές» περιοχές όπως είναι τα Άγραφα, αυτός ο συνδυασμός των παραδοσιακών ασχολιών με τον εναλλακτικό τουρισμό, μπορεί να αναδειχτεί σε κύρια οικονομική δύναμη και να άρει την οικονομική και κοινωνική απομόνωση. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό είναι δυνατό να αποτελέσει βασικό παράγοντα περιφερειακής ανάπτυξης, χωρίς επιπτώσεις στην φυσική και πολιτιστική ταυτότητα. Είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος αντιστροφής της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας για κάποιες περιοχές του ορεινού όγκου. Μια τέτοια προοπτική δίνει ευκαιρίες για απασχόληση μέσα από μια αειφόρο εκμετάλλευση ήδη υπαρχόντων φυσικών πόρων, με χαμηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης των υποδομών.

Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης ακολουθείται ήδη με πολύ μεγάλη επιτυχία από πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο (ακόμα και από την Αλβανία). Η περιοχή των Αγράφων, συγκεντρώνει όλες τις δυνατότητες για την προοπτική οικοτουριστικής ανάπτυξης επειδή προσφέρει άφθονες δυνατότητες συντήρησης μονοπατιών και δημιουργίας οικοτουριστικών εγκαταστάσεων για την προσέλκυση επισκεπτών. Η πανίδα και η χλωρίδα υπάρχουν σε μεγάλη ποσότητα και ποικιλία. Η περιοχή διαθέτει πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση, αλλά και αξιόλογες παλιές υποδομές, όπως γεφύρια, καλντερίμια, μοναστήρια, ερείπια οικισμών κ.τ.λ..
Ειδικότερα τα Άγραφα προσφέρονται μεταξύ άλλων, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, για:

 • Περιπατητική περιήγηση μικρών ομάδων, για παρατήρηση πανίδας και χλωρίδας και άλλων αξιοθέατων.
 • Πεζοπορία στο ορεινό περιβάλλον.
 • Ορειβασία, σε όλο το ορεινό ανάγλυφο, σε κορυφές, ορθοπλαγιές, φαράγγια, παγωμένα πεδία.
 • Πολυήμερες πεζοπορικές διασχίσεις (Trekking), τα Άγραφα είναι ιδανική περιοχή γι’ αυτή τη δράση.
 • Τεχνική αναρρίχηση, σκαρφάλωμα σε απότομα βράχια με τεχνικά μέσα.
 • Κατάβαση φαραγγιών με χρήση σχοινιών και τεχνικών μέσων (Canyoning)
 • Διάσχιση ποταμών(Rivertrekking).
 • Διασχίσεις ποταμών με σκάφη (Rafting-kayak).
 • Ορεινή ποδηλασία, σε εκατοντάδες χιλιόμετρα δασικών δρόμων.
 • Άλλες μορφές εναλλακτικών δράσεων με έμφαση στο υγρό στοιχείο, όπως υδροποδήλατο, κανό, βαρκάδα στις λίμνες.

Οι παραπάνω μορφές δραστηριοτήτων ελκύουν όλο και περισσότερους νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία αλλά και πολλούς ξένους επισκέπτες, που μπορεί να είναι αυτόνομοι, μέλη μικρών ομάδων ή παρέες, αλλά και μεγαλύτερων, όπως Φυσιολατρικοί και Ορειβατικοί Σύλλογοι.

Επειδή η φύση του εγχειρήματος δεν υπακούει σε διοικητικά όρια και διαχωρισμούς, είναι αναγκαίος ο συντονισμόςτων ενεργειών μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Και φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουν όλες αυτές οι δράσεις, είναι να προστατεύουμε διαχρονικά, ως κόρη οφθαλμού, το ορεινό περιβάλλον από όλους τους πιθανούς κινδύνους, όπως πυρκαγιές, σκουπίδια, λατομεία, λαθροϋλοτομίες, παράνομο κυνήγι, άχρηστους δρόμους στα δάση και στην αλπική ζώνη, υδροηλεκτρικά στα ποτάμια και στα ρέματα και κυρίως ανεμογεννήτριες σε κορυφογραμμές και περιοχές υψηλού κάλλους.
Αυτή είναι η άλλη ανάπτυξη, που ονειρευόμαστε για τα Άγραφα…

* Ο Παντελής Μανώλης είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας.


save_agrafa

Στα Άγραφα, σχεδιάζεται περιβαλλοντικό έγκλημα και επιβάλλεται να το παρεμποδίσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα.

Μέχρι τις 4 Φλεβάρη, είναι η καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο για τους δυο αιολικούς σταθμούς στα Άγραφα, ήτοι για τους ΑΣΠΗΕ: ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-ΑΠΕΛΙΝΑ και  ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΡΝΟΠΙ.

Είναι μια σημαντική κατάκτηση του κινήματος ενάντια στις καταστροφικές επενδύσεις στα Άγραφα, είναι η εξέλιξη των εκατοντάδων παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων για το προφανές, για την ακύρωση των προηγούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), και για την υποχρέωση διαβούλευσης των νέων ΜΠΕ, για να έχουν δηλαδή λόγο οι τοπικές κοινωνίες αλλά και οι φορείς τους για τις επικείμενες επεμβάσεις στην περιοχή τους.

Τώρα είναι η ώρα ευθύνης για τον κάθε έναν και κάθε μία από μας, που αγαπάει και θέλει να προστατεύσει αυτόν τον υπέροχο και άγριο τόπο, είναι η ώρα που κάθε πολίτης αλλά και συλλογικότητα, σωματείο και φορέας να κάνουμε αυτό που πρέπει.

Συμμετέχουμε όλοι στην διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και συμπληρώνουμε το ειδικό έντυπο (Δ11) με τις αντιρρήσεις μας. Στον επόμενο σύνδεσμο ακολουθούν οδηγίες για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, https://drive.google.com/…/1eXLsOHLoxy…/view Στους επόμενους δυο συνδέσμους έχουν ανέβει έτοιμα, προσυμπληρωμένα έντυπα Δ11 σε μορφή Word (ένα για κάθε έργο), προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να χρειάζεται να συμπληρώσει μόνο τα στοιχεία του και να τα σώσει ως PDF προκειμένου να συμμετάσχει στη διαβούλευση. https://drive.google.com/…/1l_bW Άγραφα – Διαβούλευση (Περίληψη) – Google Drive Στον πρώτο σύνδεσμο έχει τις αναλυτικές παρατηρήσεις για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και για τις Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις (ΕΟΑ), από το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, ενώ στον δεύτερο σύνδεσμο έχει περίληψη αυτών των παρατηρήσεων. Επιλέγει ο καθένας όποιο κείμενο θέλει ή κάνει το δικό του κείμενο για το Δ11. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε έργο υποβάλλουμε ξεχωριστό Δ11

#save_agrafa

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΟΥΝΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΟΥΝΟΥ

Τα Άγραφα όπως και όλα τα βουνά της Ελλάδας κινδυνεύουν

Εκεί, στις αγέρωχες κορυφές που δεν πάτησαν τα φουσάτα των εχθρών για αιώνες, εκεί όπου βρίσκεται η πηγή της ζωής του τόπου μας και η ομορφιά και οι θρύλοι της μαζί.

Εκεί φτάνει η αστείρευτη πείνα για κέρδη να καταστρέψει στο όνομα της δήθεν πράσινης ανάπτυξης μια από τις πιο παρθένες και αμόλυντες περιοχές της Ευρώπης.

Μέχρι και τις κορυφές των 2000 μέτρων θέλουν να μεταμορφώσουν σε νταμάρια, την πιο ψηλή κορυφή των Αγράφων, την περήφανη Καράβα, το όμορφο Βουτσικάκι,  το άγριο Ντεληδήμι, την εντυπωσιακή Φτέρη, την ανεπανάληπτη Κοιμωμένη… Αυτόν τον τόπο αντί να τον προσεγγίσουν με ευλάβεια θέλουν αν τον ευνουχίσουν. Να μην μπορεί να θρέψει όπως παλιά τον κόσμο της με την παραδοσιακή κτηνοτροφία αλλά και τον μοντέρνο εναλλακτικό τουρισμό. Θέλουν να τον μετατρέψουν σε τσιμενταρισμένο βιομηχανικό τοπίο γιατί αυτό αφήνει κέρδη πολλά στα χέρια των ολίγων, αυτό θα διώξει και τους τελευταίους κατοίκους ώστε να γίνουν κύριοι της γης και του νερού.

Τα Άγραφα είναι βουνά απαράμιλλης ομορφιάς με αλπικές κορυφές και πυκνά παρθένα δάση, βαθιές χαράδρες και ποτάμια, με παράδοση και ιστορία, με κατοίκους αγαθούς και φιλόξενους. Είναι από μόνα τους πλούτος και θα συνεχίσουν να είναι αν δεν μεταμορφωθούν σε κάτι άλλο.

Σήμερα, παγκόσμια μέρα των βουνών και κάθε μέρα, όσοι ζουν και όσοι αγαπούν την ορεινή και όχι μόνο φύση, γιορτάζουμε και συνάμα δίνουμε το παρόν στον αγώνα για την διάσωση της ορεινής Ελλάδας και την προοπτική ανάπτυξης με σεβασμό στην πλάση και τον άνθρωπο.

#save_agrafa

«Να ‘μουν αηδόνι στ’ Άγραφα…», καθιστικό (Αργιθέα Καρδίτσας) – Στέργιος Βλαχογιάννης:

 


Αιολικά πάρκα. του Σταμάτη Σεκλιζιώτη

Mια εξαιρετική ανάρτηση στο Facebook

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ “ΤΟΠΙΟΥ”

Μια σειρά από αντιδράσεις, δείχνουν ότι αυτή την σχέση (την ασύμβατη….) μεταξύ Αιολικών πάρκων και Τοπίου Ιδιαίτερου φασικού κάλλους, είναι δύσκολο να την αντιληφθεί ο πολύς κόσμος, ακόμη και κόσμος ο οποίος υποτίθεται ότι αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα…
Υπάρχει βέβαια και η μερίδα εκείνη που αντιλαμβάνεται μεν την ύπαρξη του «ασύμβατου» αλλά προτιμά να το αποδέχεται ως αναγκαιότητα στο όνομα της «επένδυσης»…!! (για ευνόητους λόγους)…, κάνοντας όμως χρήση επιχειρημάτων που δεν ευσταθούν και θα ήταν καλύτερα να μην το επιχειρεί.


ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ

Η πίεση είναι μεγάλη μέσω των επιχειρηματικών λόμπι προς την ΕΕ και προς τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών, για την προώθηση των ΑΠΕ με αιχμή του δόρατος την Αιολική Ενέργεια σε θάλασσα και στεριά. Μόνο που όλα προωθούνται προτιμησιακά, χωρίς διάκριση και εξαιρετικά επιθετικά εις βάρος του φυσικού χώρου. Δεν είναι όλοι οι Τόποι κατάλληλοι για Αιολικά Πάρκα και αυτό δεν θέλουν να το κατανοήσουν οι επενδυτές ούτε και οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην ΕΕ…. Αντίθετα δείχνουν να ευνοούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες έχουν την άνεση και τον τρόπο να ασκούν πιέσεις και να επιβάλλουν τις δικές τους “πολιτικές” στην πολιτική…

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ,

(ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ……!!!!)

Το πρόβλημα είναι ότι τα κριτήρια χωροθέτησης στον Ευρωπαϊκό χώρο δεν εξυπηρετούν το περιβάλλον, διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ενώ όπου εφαρμόζονται, εφαρμόζονται ανεπαρκώς ή παραβιάζονται, συχνά εν γνώσει και με την ανοχή των Υπηρεσιών έγκρισης αγνοώντας προκλητικά την παράμετρο Τοπίο (πλην ίσως των Βρετανών και κάποιων ακόμα που θεωρούν το Τοπίο ως αναντικατάστατο “φυσικό πόρο”..). Ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για τις επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον (ηχητική ρύπανση) π.χ. την επιτρεπόμενη απόσταση ανεμογεννήτριας από κατοικημένη περιοχή η οποία στον ευρωπαϊκό χώρο κυμαίνεται από περίπου 500 μ (… στην Ελλάδα) μέχρι 2 χιλιόμετρα (Νορβηγία…).

Ιδιαίτερα για το Τοπίο, οι αναφορές στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) οι οποίες συνεχίζουν “σκανδαλωδώς” να εκπονούνται από μελετητές της επιλογής του Επενδυτή, είναι αναφορές «επιφανειακές», σκόπιμα «ελλιπείς», «δευτερεύουσες» έως και «απαρατήρητες» μέσα σε εκατοντάδες σελίδες μελετών περιττού λίπους…. (οι ΜΠΕ, εγκρίνονται «αβασάνιστα» με συνοπτικές διαδικασίες, με κάποιες τυπικές παρατηρήσεις “για τα μάτια” και χωρίς «αυστηρές» αναπροσαρμογές)..

Αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους:

(1) επειδή δεν υπάρχουν ή αποφεύγεται να υπάρχουν και να επιβάλλονται Προδιαγραφές & Χωροταξικές απαιτήσεις αξιολόγησης του Τοπίου «υποδοχέα» του Αιολικού Πάρκου (γνωστές ως Landscape Evaluation Studies),

(2) επειδή η μεγαλύτερη ευαισθησία των πολιτών αφορά την αισθητική και την αυθεντικότητα του τοπίου με έντονους τους συναισθηματικούς δεσμούς προς αυτό (π.χ. ελληνικά ορεινά τοπία εξαίρετου φυσικού κάλλους, Εθνικοί Δρυμοί, Βιότοποι, Σπάνιες Κορυφογραμμές «γλυπτά της φύσης» και skylines…, Ιστορικοί τόποι, κλπ), και

3) επενδυτές, μελετητές και χρηματοδότες δύσκολα αποφασίζουν ή μάλλον δεν αποφασίζουν να αναλάβουν το ρίσκο απόρριψης έργων λόγω μη συμβατότητας της επένδυσης με το «Τοπίο υποδοχής»… Στη χώρα μας ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο….

Ας μην γελιόμαστε, το Τοπίο δεν τους ενδιαφέρει και δεν τους συγκινεί, απλά γιατί δεν υπάρχει επαρκής (έως μηδενική παιδεία) γύρω από το Τοπίο μεγάλης κλίμακας (Natural Landscapes….) στους χώρους εκπαίδευσης, της διοίκησης, των περισσότερων μελετητών και των επενδυτών…..

Σαφώς υπάρχει σύγκρουση μεταξύ φυσικού «χώρου υποδοχής» των Αιολικών Πάρκων και της «Αισθητικής του Τοπίου» η οποία όμως «συνεχής τριβή» για τον Ελληνικό χώρο επιβάλλεται να παραδεχτούμε ότι εμφανίζεται πιο έντονη, πιο συχνή και ιδιαίτερα επικίνδυνη για το φυσικό περιβάλλον του τόπου, όταν οι επενδύσεις του είδους και οι νοοτροπίες τους καταλήγουν να γίνονται όλο και πιο «επιθετικές», λόγω του οικονομικού ενδιαφέροντος, του κατάλληλου ανάγλυφου της χώρας που τις εξυπηρετεί «ανεμολογικά», αλλά και από την άλλη πλευρά (σε αντιπαράθεση) της μεγάλης πυκνότητας και ποικιλότητας τοποθεσιών και οικοσυστημάτων εξαίρετου φυσικού κάλλους και σπανιότητας (η μία κοντά ή δίπλα στην άλλη…), της μεγάλης διασποράς παραδοσιακών οικισμών, αγροκτηνοτροφικών και αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και υποδομών αναψυχής.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΧΩΡΟΣ

Η Χώρα μας δεν χαρακτηρίζεται από περίσσεια γήινων πόρων και απεριόριστων εκτάσεων ελεύθερων από άλλες οικονομικές δραστηριότητες και από προστατευόμενα τοπία, ώστε να υπάρχει και μπόλικος διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης Αιολικών πάρκων, γεγονός που κάνει την σύγκρουση ακόμη πιο αισθητή (έως σκληρή…), την δε ανάγκη για χωροταξική προσέγγιση ακόμα πιο προσεκτική έως ιδιαίτερα αυστηρή. Η σύγκρουση αυτή όσο αφορά την κοινωνία των πολιτών, είναι ήδη εμφανής και δικαιολογημένη. Αντίθετα, η χωροταξική πολιτική και οι μεθοδεύσεις της πολιτείας, αν κρίνει κανείς από τις μαζικές αδειοδοτήσεις Αιολικών Πάρκων σε ευαίσθητες περιοχές και τον τρόπο έγκρισης των μελετών, κρίνονται νεφελώδεις έως περιβαλλοντικά επιζήμιες. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό η διασπορά των Αιολικών πάρκων να γίνεται μέσα από «τυπικές», ελλιπέστατες και κατακριτέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προχειρότητες χωροθέτησης.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΙΚΟΙ, ΙΣΧΥΡΑ ΛΟΜΠΙ….!!!!

Μεταξύ όλων των γνωστών ΑΠΕ δεν είναι τυχαίο που η Αιολική Ενέργεια καταλαμβάνει μερίδιο πάνω από το 50% στον Ευρωπαϊκό χώρο με αυξητική τάση. Από τις 10 κορυφαίες βιομηχανίες Αιολικού Εξοπλισμού παγκοσμίως (ανεμογεννήτριες) οι μισές είναι Γερμανικών συμφερόντων με ναυαρχίδα την Siemens (βλ. Siemens & Gamesa) και την Δανική Vestas η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 35 χώρες. Ας σημειώσουμε ότι η Siemens παράγει και σε δανικό έδαφος ανταλλακτικά ανεμογεννητριών. Οι υπόλοιπες από τις 10, είναι κυρίως Κινεζικών συμφερόντων και μία Αμερικανική που δραστηριοποιούνται στην Ασία και την Αμερικανική ήπειρο.

Το συνολικό ύψος επένδυσης στην Αιολική Ενέργεια για το 2017 στην Ευρώπη έχει αγγίξει τα 51,2 δις € (Πηγή: WindEurope) και περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις Αιολικών πάρκων, επαναχρηματοδοτήσεις, συγχωνεύσεις, κλπ. Στον ενεργειακό τομέα πρόκειται για την υπ’ αριθμό ένα επένδυση στον Ευρωπαϊκό χώρο. Σε ότι πάντως αφορά τα νέα Αιολικά πάρκα οι επενδύσεις εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το 2016 κατά 19%…!!

Το ύψος των επενδύσεων προδίδει και τον χαρακτήρα των πιέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους ενδιαφερόμενους οίκους, ενώ τα Ευρωπαϊκά όργανα με τη σειρά τους σύμφωνα με τις πολιτικές που επιβάλλουν, φαίνεται να ενδίδουν στις εν λόγω πιέσεις.

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ…

Για τους παραπάνω λόγους, η προστασία του Τοπίου και ιδιαίτερα του σπάνιου σε αισθητική ποιότητα μοναδικού Ελληνικού Τοπίου γίνεται ακόμα πιο επιτακτική αν και ιδιαίτερα δύσκολη απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Η επανάπαυση των τοπικών κοινωνιών των πολιτών, η μη ευαισθητοποίηση των διοικήσεων Τοπικών και κεντρικής Κυβέρνησης, η απουσία της Επιστημονικής Κοινότητας, η απουσία της εκ θεμελίων μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία Προδιαγραφή- Ανεξάρτητος Μελετητής- Μελέτη- Διαβούλευση-Έγκριση-Αποφάσεις Περιβαλλοντικών όρων και η μη επιμόρφωση των Υπηρεσιών ελέγχου, όλο και θα συμβάλλουν στην ήττα και στη συρρίκνωση του φυσικού μας χώρου…

Σ. Σεκλιζιώτης*

*


Ο ελληνικός λαός ζύμωσε την ψυχή του με τα βουνά-video #save_agrafa

Ο ελληνικός λαός ζύμωσε την ψυχή του με τα βουνά.

Σφυρηλάτησε το φρόνημα και την εθνική πίστη του πάνω στην πέτρινη αντοχή των βουνών. Το ψήλωμα και η ομορφιά των βουνών στάθηκαν τα αιώνια κεφαλάρια της έμπνευσής του, χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας του. Τα ελληνικά βουνά στέκουν αιώνια και αγέραστα, περήφανα και ακατάλυτα σαν τη λαϊκή ψυχή. Με τη μόνιμη και στέρεη παρουσία τους, με τον ακατάβλητο και αγέραστο όγκο τους, με τη σίγουρη κι αναλλοίωτη μορφή τους απέναντι στον καταλύτη χρόνο, υπήρξαν σύμβολα ελευθερίας και αθανασίας. Στέκουν έτσι ορθόστητα και περήφανα εκατομμύρια χρόνια. Είναι και θα παραμείνουν αμετάβλητα σε πείσμα της ανθρώπινης απληστίας . Είναι και θα παραμείνουν επιβλητικά κι αιώνια και στις χιλιάδες τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Τα βουνά στέκουν έξω από τον παντοδύναμο νόμο της φθοράς των ανθρώπων.

πατήστε στην εικόνα να δείτε το βίντεο του καναλιού    “The Hiking Experience


Μεγάλη συμμετοχή στην 2η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση Φίλων των Αγράφων, στα Καμάρια Ευρυτανίας

        
       “Τα Άγραφα. Αν δεν τα έχεις δει, δεν μπορώ να στα περιγράψω”

“Τα Άγραφα. Αν δεν τα έχεις δει, δεν μπορώ να στα περιγράψω”Λόγια του Βρετανού συγγραφέα και πεζοπόρου Τιμ Σάλμον, του επι 50 χρόνια περιπατητή στα βουνά της Ελλάδος και συγγραφέα του βιβλίου Trekking in Greece, που ανακάλυψε την ομορφιά της ορεινής Ελλάδας το 1960 και την αγάπησε περισσότερο από πολλούς Έλληνες.Τα τελευταία χρόνια η καθαρότερη περιοχή της χώρας μπήκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της πρόθεσης να δημιουργηθούν αιολικές εγκαταστάσεις ακόμη και σε περιοχές Natura, και οι συνεχείς δράσεις για την αποτροπή της περιβαλλοντικής καταστροφής τους, φέρνει τους φίλους του βουνού και της φύσης να τη γνωρίσουν από κοντά.

Για τον σκοπό αυτό το τριήμερο 17-19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στα Καμάρια Ευρυτανίας η 2η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση Φίλων των Αγράφων. Μετά την περσινή πετυχημένη παρόμοια συνάντηση στο καταφύγιο Αγράφων, πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), μαζί με τον Πεζοπορικό Φυσιοδιφικό Σύλλογο Καρπενησίου και τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγράφων διοργάνωσαν την 2η συνάντηση που τείνει να γίνει θεσμός πανελλήνιας εμβέλειας χάρη στη φήμη που απέκτησαν τα Άγραφα ως τόπος ανεπανάληπτης φυσικής ομορφιάς που απειλείται άμεσα από την ανθρώπινη ασυδοσία.

Το μικρό αυτό οροπέδιο στα Καμάρια, γέμισε με πολύχρωμα αντίσκηνα από φίλους των Αγράφων, που ήρθαν από όλη την Ελλάδα,από την Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα και από την Μακεδονία ως την Πελοπόννησο. Αυτό που μας ένωσε όλους ήταν η κοινή αγωνία μας για την προστασία των Αγράφων.Ένα τριήμερο λοιπόν γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και επικοινωνία. Ξεκινώντας τις εργασίες της συνάντησης ο Αντώνης Παπαδάκος, έφορος εθελοντισμού του ΕΟΣΚ καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ο πρόεδρος Παντελής Μανώλης, αναφέρθηκε στις δράσεις του συλλόγου για την ενημέρωση της ορειβατικής κοινότητας, ο έφορος μονοπατιών Αποστόλης Παντελής μίλησε για το όραμα της δημιουργίας δικτύου μονοπατιών στα Άγραφα και ο Χρήστος Φασούλας εκ μέρους του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την εγκατάσταση των αιολικών στα Άγραφα και ευχαρίστησε όλους όσοι είναι συνοδοιπόροι στον αγώνα για την προστασία τους. Στη συνέχεια χαιρέτησαν και δήλωσαν τη συμπαράστασή τους οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση.Συγκινητικές παρουσίες ήταν η συμμετοχή τριών μελών του ΕΟΣ Άρτας που ήρθαν από την Άρτα στα Καμάρια με τα ποδήλατα, ξεκινώντας τρεις μέρες νωρίτερα, των κοριτσιών από τα Χανιά, της ομάδας ΦΥΣΗτήρες από το Ηράκλειο με το υπέροχο μήνυμα συμπαράστασης ”Μήνυμα πέμπω στ Άγραφα από τον Ψηλορείτη, λεύτερα ναναι τα βουνά σε όλον τον πλανήτη”, του κινηματογραφιστή Νίκου Ντουρλιού, με καταγωγή από Καρδίτσα, που ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τα Άγραφα και η συμμετοχή της Αγραφιώτισσας πρωταθλήτριας βάδην Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, που συμμετείχε στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ και την επόμενη μέρα μας γέμισε χαρά, όταν έκανε παγκόσμια ατομική επίδοση στα 10 χιλιόμετρα βάδην.Ξεχωριστό τόνο στην συνάντηση έδωσαν και οι πεζοπορίες στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την άγρια ομορφιά των Αγράφων.

Φυσικά δεν έλειψε και η μουσική και η ψυχαγωγία, από το συγκρότημα ΡΟΖ ΠΕΝΕΣ, αλλά και τον Φίλιππο Καραμπά με την παραδοσιακή Αγραφιώτικη ορχήστρα του, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για την εθελοντική συμμετοχή τους.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρία εξαιρετικών καφέδων Coffee Republic S.a., στην εταιρία βιολογικών προϊόντων EcoGaia Farm, και στο αρτοποιείο Ζαχαρή για τη χορηγία τους.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, στην 3η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση Φίλων των Αγράφων, έχοντας στο νου και στην καρδιά μας, ότι τα Άγραφα μπορεί να είναι μοναχικά αλλά δεν είναι μόνα τους.

Για να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση πατήστε εδώ

#save_agrafa


Διήμερο εθελοντικής δράσης στο ορειβατικό καταφύγιο ”Ελατάκος”από τον ΕΟΣΚ

Ένα ακόμα διήμερο εθελοντικής δράσης οργάνωσε ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), Σαββατοκύριακο 16-17 Μάη, αυτή τη φορά στο ορειβατικό καταφύγιο ”Ελατάκος” στην λίμνη Πλαστήρα, με 22 εθελοντές μέλη του.
Ο ΕΟΣΚ που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει υπό την προστασία του το εγκαταλειμμένο για χρόνια καταφύγιο, με πολλή εθελοντική εργασία (αλλά και έξοδα), έχει καταφέρει να το αναστήσει, κάνοντας πολλές λειτουργικές παρεμβάσεις, και να το κάνει αγαπημένο μέρος για πολλούς φίλους των Αγράφων που το επισκέπτονται.
Όπως κάθε χρόνο ο ΕΟΣΚ αφιερώνει ένα διήμερο ή τριήμερο του Μαΐου στην συντήρηση του καταφυγίου και του μονοπατιού που οδηγεί σ αυτό.


Το Σάββατο με δυο ομάδες εργασίας, έγινε καθαρισμός και συντήρηση του μονοπατιού Κ1, στο τμήμα από Μελίσσι μέχρι το καταφύγιο, το οποίο από πρόσφατες εργασίες υλοτόμησης είχε κλείσει σε πολλά σημεία, ενώ την Κυριακή συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού του μονοπατιού μέχρι την Πόρτα Αγράφων, καθώς και εργασίες συντήρησης του καταφυγίου, ενώ τοποθετήθηκε και καινούργια σόμπα.
Φυσικά δεν έλειψαν και οι αναβάσεις στις κορυφές Πετσαλούδα, Σουφλιστάρα και Μπορλέρο για χαλάρωση.
Οι διανυκτερεύσεις έγιναν σε αντίσκηνα ενώ τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και φυσικά το βράδυ του Σαββάτου έγινε το καθιερωμένο τσιμπούσι με πολλά κοψίδια, κρασί και τσίπουρο Αγράφων αλλά και Αγραφιώτικους χορούς.
Ο ΕΟΣΚ ευχαριστεί όλους τους εθελοντές για την αδιάκοπη προσφορά τους καθώς και τους χορηγούς για τα υλικά που διέθεσαν.
Επόμενες δράσεις του συλλόγου είναι την Κυριακή 24 Μάη κατάβαση του φαραγγιού Καλυψώ (canyoning) στον Κίσσαβο και την Κυριακή 31 Μάη ανάβαση στην κορυφή Μάρτσα των Αγράφων.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ΕΟΣΚ στα τηλέφωνα: 6973695595 – 6974110853, στο www:eoskarditsas.gr και για ηλεκτρονική επικοινωνία στο e-mail : eoskarditsas@yahoo.gr


Να αποσυρθεί το Αντι-Περιβαλλοντικό Νoμοσχέδιο Withdrawal of the Anti-Environmental Bill

Πάνω από πενήντα συλλογικότητες, μεταξύ αυτών και ο ΕΟΣΚ σας καλούμε να υπογράψετε ενάντια στο νέο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο που προωθεί το ΥΠΕΝ, εν μέσω πανδημίας και με ανεπαρκέστατη διαβούλευση.
Υπογράφουμε και το διαδίδουμε με κάθε μέσο, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.
Σας περιμένουμε όλους, σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανένας.

http://chng.it/dBX8Y9hm